Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Night Skate Zwolle (NSZ): het door Schaatsvereniging Zwolle (SVZ) te organiseren inline-skate evenement.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de NSZ.
Organisator: de Schaatsvereniging Zwolle
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij deelname door de Deelnemer aan de NSZ.
Door deelneming aan de NSZ als Deelnemer verklaart de Deelnemer de algemene voorwaarden en de regels van NSZ te accepteren.

 

Artikel 2: Deelname
Deelname aan de NSZ is voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar (je moet 12 jaar zijn). Deelname aan de NSZ is gratis. Tijdens de pauze gaat de pet rond voor een vrijwillige bijdrage in de kosten.

Artikel 3: Datum en tijd
NSZ zal op 5 vrijdagen georganiseerd worden; 18 mei, 15 juni, 13 juli, 24 augustus, 21 september (2018)
Het peloton start om 19.30 uur met rijden.
Indien de NSZ vanwege weersomstandigheden of andere omstandigheden geen doorgang kan vinden, zal geen nieuwe datum worden vastgesteld.
De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer de NSZ afgelast moet worden.

Artikel 4: Voorschriften NSZ
NSZ is bestemd voor skaters en skeeleraars. Het is alleen toegestaan om aan de tocht deel te nemen op skates, skeelers of rolschaatsen. Fietsers, skateboarders, kinderwagens, etcetera zijn niet toegestaan.
De Organisator stelt het dragen van een helm verplicht. Het niet dragen van een helm kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
De Organisator adviseert dringend om overige beschermingsmiddelen (polsbeschermers en kniebeschermers) te dragen. Het niet dragen van deze beschermingsmiddelen kan leiden tot ernstig letsel.
Je moet ongeveer anderhalf a twee uur lekker kunnen skaten zonder jezelf, en vooral anderen, in gevaar te brengen. Als Deelnemer beschik je dus over voldoende skate vaardigheid, een redelijke (skate)conditie, kan je goed remmen en sturen en schrik je niet van veel mensen, afdalingen, klinkers en/of paaltjes.
Volg altijd de aanwijzingen op van de politie en de Organisator c.q. de personen die kennelijk tot de Organisator behoren (o.a. verkeersregelaars). Zij zijn te herkennen aan hun felgekleurde hesjes. Dit is van belang voor ieders veiligheid.
Deelnemers die de aanwijzingen van de Organisator niet opvolgen, worden verzocht het peloton te verlaten en niet verder deel te nemen.
Tijdens de tocht is het verboden om alcohol te nuttigen.
Om de NSZ veilig te laten verlopen, rijden we gemiddeld tussen de 10 en 15 km per uur. (Voorin het peloton rijden kost het minste energie, achterin het peloton is het tempo iets hoger.)
NSZ is geen wedstrijd, maar een toertocht met een sociaal/sportief karakter. De NSZ is een tocht zonder wedstrijdelement. Zorg ervoor dat er geen gaten in het peloton ontstaan. Wachtende auto’s kunnen proberen zich hier tussen te voegen.
Hoor je een fluitje? Ga dan naar rechts en laat de personen die kennelijk tot de Organisator behoren (zoals verkeersregelaar) door. Zij passeren altijd aan de linkerkant. Zij zijn nodig om verkeerssituaties te regelen en als deze opgehouden worden dan gaat dit ten koste van de veiligheid en daaruit volgend de snelheid van de NSZ.
We zijn een Mooi Schoon Evenement. Dit betekent dat we onderweg geen afval weggooien, maar dit meenemen naar de finish.
De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerd wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens de NSZ op het gehele parcours van kracht.
Het meenemen van huisdieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen schade toebrengt aan de eigendommen van anderen.
Wildplassen is verboden.
In alle gevallen waarin de voorschriften NSZ niet voorziet, beslist de Organisator.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd en of veroorzaakt, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de NSZ.
De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de NSZ. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan de NSZ.

Artikel 6: Persoonsgegevens
De Organisator verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers ten behoeve van een goede organisatie van de NSZ, waaronder het bijhouden van een goede deelnemerslijst. De Organisator kan de Deelnemer per e-mail informeren omtrent activiteiten.
De Organisator gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

Artikel 7: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de NSZ gemaakte foto’s of beeldmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 8: Rechtstoepassing
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing .
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van inschrijving of deelname aan de NSZ tussen de Deelnemer en de Organisator, zullen worden beslecht door de rechtbank te Zwolle.